Bung bản mẫu

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Bung bản mẫu
Trang đặc biệt này sẽ nhận vào văn bản và bung tất cả các bản mẫu trong nó ra một cách đệ quy cho đến hết. Nó cũng bung cả những hàm cú pháp như {{#language:…}}, và những biến số như {{CURRENTDAY}}. Thực ra nó bung các dữ liệu bình thường đặt trong ngoặc móc.