Nhóm thành viên

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dưới đây là danh sách nhóm thành viên được định nghĩa tại wiki này, với mức độ truy cập của từng nhóm. Có thông tin thêm về từng nhóm riêng biệt.

Chú giải:

 • Quyền được trao
 • Quyền bị tước
NhómKhả năng
(tất cả)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
 • Sửa đổi danh sách theo dõi của mình – một số tác vụ có thể thêm trang vào danh sách bất chấp quyền này (editmywatchlist)
 • Sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn (thí dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (editmyprivateinfo)
 • Sửa đổi tùy chọn của bạn (editmyoptions)
 • Sửa đổi tập tin CSS cá nhân của mình (editmyusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript cá nhân của mình (editmyuserjs)
 • Xem bộ lọc sai phạm (abusefilter-view)
 • Xem chi tiết các mục nhật trình sai phạm (abusefilter-log-detail)
 • Xem danh sách theo dõi của mình (viewmywatchlist)
 • Xem dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (viewmyprivateinfo)
 • Xem nhật trình sai phạm (abusefilter-log)
 • Đọc trang (read)
Thành viên tự xác nhận
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
Bot
(danh sách thành viên)
 • Không báo về tin nhắn mới khi trang thảo luận chỉ được sửa đổi nhỏ (nominornewtalk)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Tự động bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Được đối xử như tác vụ tự động (bot)
Hành chính viên
(danh sách thành viên)
 • Bỏ qua kiểm tra tên (override-antispoof)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Sửa tất cả quyền thành viên (userrights)
Kiểm định viên
(danh sách thành viên)
 • Kiểm tra địa chỉ IP và các thông tin khác của thành viên (checkuser)
 • Xem nhật trình CheckUser (checkuser-log)
Bảo quản viên
(danh sách thành viên)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Bỏ qua kiểm tra tên (override-antispoof)
 • Cấm người dùng gửi thư điện tử (blockemail)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển trang thể loại (move-categorypages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Hồi lại tất cả thay đổi theo một bộ lọc vi phạm cho trước (abusefilter-revert)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các bảo quản viên” (editprotected)
 • Sửa trang khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa tập tin CSS của người dùng khác (editusercss)
 • Sửa đổi bộ lọc sai phạm (abusefilter-modify)
 • Sửa đổi bộ lọc sai phạm có hành vi bị hạn chế (abusefilter-modify-restricted)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript của người dùng khác (edituserjs)
 • Thay đổi mức khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Trộn lịch sử trang (mergehistory)
 • Tìm kiếm trang đã bị xóa (browsearchive)
 • Tạo và bật/tắt thẻ (managechangetags)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Tự bỏ cấm (unblockself)
 • Tự động bỏ qua các hình CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Xem dữ liệu riêng tư trong nhật trình sai phạm (abusefilter-private)
 • Xem nhật trình chặn spam vì danh sách đen (spamblacklistlog)
 • Xem nhật trình chặn tiêu đề vì danh sách đen (titleblacklistlog)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa thẻ khỏi cơ sở dữ liệu (deletechangetags)
 • Xóa trang (delete)
 • Xóa trang có lịch sử lớn (bigdelete)
 • Xóa trang hàng loạt (nuke)
 • Đánh dấu sửa đổi phục hồi là sửa đổi bot (markbotedits)
 • Đánh dấu tuần tra sửa đổi (patrol)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
Thành viên thông thường
(danh sách thành viên)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển trang thể loại (move-categorypages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Gửi thư điện tử cho thành viên khác (sendemail)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa kiểu nội dung của trang (editcontentmodel)
 • Sửa trang (edit)
 • Thêm và loại bỏ tùy ý các thẻ vào các phiên bản riêng và các mục nhật trình (changetags)
 • Tạo trang (không phải trang thảo luận) (createpage)
 • Tạo trang thảo luận (createtalk)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Tẩy bộ đệm của trang mà không có trang xác nhận (purge)
 • Áp dụng thẻ, cùng với những thay đổi của một người (applychangetags)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
 • Đọc trang (read)

Hạn chế không gian tên

Không gian tênQuyền cho phép người dùng sửa đổi
MediaWiki
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)