Danh sách tập tin

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
 
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả Số phiên bản
04:47, ngày 16 tháng 9 năm 2008 Openbox desktop.png (tập tin) 906 kB   1
04:49, ngày 16 tháng 9 năm 2008 Obconf-screenshot.png (tập tin) 33 kB   1
05:13, ngày 16 tháng 9 năm 2008 PCMan File Manager.png (tập tin) 58 kB   1
14:08, ngày 18 tháng 9 năm 2008 LXPanel menu.png (tập tin) 134 kB http://lxde.org/screenshots/lxpanel_menu.png 1
14:17, ngày 18 tháng 9 năm 2008 Gpicview.png (tập tin) 360 kB   1
14:26, ngày 18 tháng 9 năm 2008 LXappearance.png (tập tin) 50 kB   1
14:30, ngày 18 tháng 9 năm 2008 LXTask.png (tập tin) 44 kB   1
14:38, ngày 18 tháng 9 năm 2008 Leafpad-screenshot.png (tập tin) 61 kB   1
14:47, ngày 18 tháng 9 năm 2008 XArchiver.jpg (tập tin) 52 kB   1
15:31, ngày 18 tháng 9 năm 2008 Commons-logo-31px.png (tập tin) 7 kB   1
15:32, ngày 18 tháng 9 năm 2008 Wikibooks-logo-35px.png (tập tin) 4 kB   1
15:34, ngày 18 tháng 9 năm 2008 Wikinews-logo-51px.png (tập tin) 12 kB   1
15:36, ngày 18 tháng 9 năm 2008 Wikiversity-logo-41px.png (tập tin) 65 kB   1
15:40, ngày 18 tháng 9 năm 2008 Wiktionary-logo-51px.png (tập tin) 15 kB   1
15:44, ngày 18 tháng 9 năm 2008 Wordpress.png (tập tin) 68 kB   1
16:02, ngày 18 tháng 9 năm 2008 Wikipedia.png (tập tin) 43 kB   1
16:03, ngày 18 tháng 9 năm 2008 Creativecommons.png (tập tin) 6 kB   1
21:58, ngày 18 tháng 9 năm 2008 Jamendo orange.png (tập tin) 4 kB   1
12:50, ngày 1 tháng 10 năm 2008 Lxde-logo.png (tập tin) 91 kB   1
08:13, ngày 7 tháng 10 năm 2008 LXlauncher.png (tập tin) 52 kB   1
16:57, ngày 27 tháng 10 năm 2008 Lxde-foundation-berlin2008.JPG (tập tin) 3,52 MB LXDE Foundation - Founding Event in Berlin 24. Oktober 2008 1
07:22, ngày 5 tháng 12 năm 2008 LXSession Edit.png (tập tin) 43 kB   1
15:09, ngày 11 tháng 12 năm 2008 LXShortCut.png (tập tin) 23 kB   1
15:57, ngày 16 tháng 12 năm 2008 LXSMusic.png (tập tin) 82 kB   1
18:28, ngày 5 tháng 1 năm 2009 Sidux.png (tập tin) 14 kB   1
11:21, ngày 10 tháng 1 năm 2009 OLPC.jpg (tập tin) 37 kB   1
13:48, ngày 14 tháng 1 năm 2009 Lxde-thejournalist-tw-08-2008-small.pdf (tập tin) 5,76 MB   1
06:37, ngày 23 tháng 2 năm 2009 LXDE-Android.jpg (tập tin) 110 kB   1
20:03, ngày 20 tháng 3 năm 2009 LXDE Opensolaris.png (tập tin) 388 kB   1
15:07, ngày 27 tháng 8 năm 2009 Debian GNU-Linux.jpg (tập tin) 162 kB   1
15:15, ngày 27 tháng 8 năm 2009 Lxdeprogramme.png (tập tin) 124 kB   1
15:16, ngày 27 tháng 8 năm 2009 Lxappearance.png (tập tin) 81 kB   1
15:16, ngày 27 tháng 8 năm 2009 Lxde4.png (tập tin) 50 kB   1
15:17, ngày 27 tháng 8 năm 2009 Pcmanfm1.png (tập tin) 46 kB   1
15:17, ngày 27 tháng 8 năm 2009 Pcmanfm2.png (tập tin) 50 kB   1
08:32, ngày 16 tháng 12 năm 2009 LXDE Fedora12.png (tập tin) 415 kB   1
08:10, ngày 4 tháng 4 năm 2010 Transifex-lxde.png (tập tin) 48 kB   1