Ubuntu

Từ LXDE.org
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Những bản phân phối dựa trên Ubuntu đã cài đặt sẵn LXDE

Nếu bạn dự định cài đặt Ubuntu + LXDE trên một máy tính mới, bạn có thể thử qua những bản phân phối dựa trên Ubuntu sử dụng LXDE trước.

 • WattOS - Được thiết kế cho những máy tính cũ và có điện năng thấp.
 • MoonOS - một hệ điều hành rất đẹp.
 • PUD GNU/Linux LXDE version - Một bản phân phối Linux dựa trên Ubuntu gọn nhẹ có thể cài đặt qua Live-CD sử dụng LXDE.
 • U-lite - một thành viên của Ubuntu Derivative Team có sử dụng LXDE.
 • Masonux - Bản Ubuntu remix sử dụng LXDE bao gồm cả Firefox, Pidgin, chương trình quản lý mạng của Ubuntu và bộ quản lý gói Synaptic đã được cài đặt sẵn.
 • Elemental Linux - Being Simple... Being Linux... Being Elemental!
 • Lubuntu - Ubuntu với LXDE.

Cài đặt từ kho APT

Ubuntu 8.10 (Intrepid Ibex) và các bản phát hành sau này

LXDE desktop đã được thêm vào kho các ứng dụng ổn định của Ubuntu. Có thể cài đặt LXDE bằng dòng lệnh sau mà không cần thêm nguồn cung cấp các gói ứng dụng.

 sudo aptitude install lxde

Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron) và Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon)

Chúng tôi cung cấp những gói cho LXDE trong kho Launchpad PPA của chúng tôi và được duy trì bởi michael-rpaulliu. Các bạn vui lòng thêm những dòng sau vào tập tin /etc/apt/sources.list, hay dùng Synaptic để thêm kho của chúng tôi.

Đối với Ubuntu 8.04 LTS (Hardy Heron)

 deb http://ppa.launchpad.net/lxde/ubuntu hardy main
 deb-src http://ppa.launchpad.net/lxde/ubuntu hardy main 
 

Đối với Ubuntu 7.10 (Gutsy Gibbon)

 deb http://ppa.launchpad.net/lxde/ubuntu gutsy main
 deb-src http://ppa.launchpad.net/lxde/ubuntu gutsy main 
 

Sau đó các bạn chạy các câu lệnh sau trong Terminal.

sudo aptitude update
sudo aptitude install lxde

Bạn đã cài đặt xong LXDE!

Karmic Ubuntu 9.10

Các bạn chỉ cần thực thi câu lệnh sau qua Terminal:

 sudo aptitude install lxde

Cấu hình Những Bộ Quản Lý Đăng Nhập (Login Managers)

Đối với GDM (GNOME Display Manager) hay KDM (KDE Display Manager)

Bạn không cần phải cấu hình thêm, bạn chỉ cần chọn LXDE trong danh sách những phiên (session) có sẵn bởi bộ quản lý hiển thị. Nếu bạn không thấy LXDE, hãy khởi động lại GDM hay KDM, hoặc khởi động lại máy.

Đối với SLIM

Bạn cần phải cấu hình bằng tay. With this display manager. Bạn hãy theo hướng dẫn trong tài liệu chính thức của SLIM và viết 2 tập tin /etc/slim.conf và ~/.xinitrc của bạn. Dòng lệnh bạn có thể sẽ phải đưa vào tập tin ~/.xinitrc để chạy LXDE là:

exec startlxde

Không có bộ quản lý hiển thị, hãy dùng lệnh startx

Chạy dòng lệnh sau:

sudo update-alternatives --config x-session-manager

Sau đó chọn startlxde. Lần sau khi bạn thực thi lệnh startx, LXDE sẽ chạy.

Cấu hình miền địa phương (locale) và phương thức nhập liệu (input method)

 • GDM hay KDM: Không cần thiết phải thiết lập miền địa phương. Phương thức nhập liệu có thể có thể được định rõ qua im-switch.
 • SLIM: trong tập tin ~/.xinitrc trước dòng "exec startlxde":
export LC_ALL=vn_VN.UTF-8
export LANGUAGE=vn_VN.UTF-8
export LANG=vn_VN.UTF-8

Nếu bạn cần dùng phương thức nhập liệu, hãy thêm tiếp những dòng sau. Trong trường hợp này phương thức nhập liệu là scim, bạn hãy sửa lại theo phương thức nhập liệu bạn muốn. (FIXME: Maybe we can use some im-switch compatible way here. Anyone know how to do it please fix this)

export GTK_IM_MODULE=scim
export QT_IM_MODULE=xim
scim -d

Cài đặt Ubuntu + LXDE ở mức tối thiểu

Cài đặt Ubuntu ở mức tối thiểu sẽ chỉ cài đặt hệ thống Ubuntu mà không có những phần mềm mà không phải tất cả chúng ta ai cũng sử dụng.

 • Bạn có thể cài đặt hệ thống Ubuntu cơ bản qua đĩa Ubuntu Alternate, và chỉ cài đặt hệ điều hành sử dụng dựa trên dòng lệnh (chưa có giao diện người dùng thông qua môi trường desktop như GNOME, KDE, ...). Một số người gợi ý rằng chúng ta có thể cài đặt Xubuntu và gỡ bỏ XFCE sau khi cài đặt LXDE. Tuy nhiên tốt nhất nên cài đặt từ hệ điều hành cơ bản trước. Bạn có thể tìm sự trợ giúp tại Ubuntuforums nếu bạn gặp khó khăn. Đã có một số bài viết về vấn đề này trên diễn đàn đó.

Sau khi chỉ cài đặt hệ thống cơ bản, bạn thêm kho ứng dụng của LXDE như đã hướng dẫn ở trên và thực thi các dòng lệnh sau:

sudo aptitude update
sudo aptitude install xorg lxde
sudo mkdir /usr/share/backgrounds 
#Những ứng dụng screen saver của LXDE cần thư mục trên nếu không nó sẽ hiện lên những thông báo phiền phức.

Liên kết